کارشناس استقرار سیستم‌ها

education

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع، مدیریت، بازرگانی
Work experience

تجربه کاری:

  • حداقل دو سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • مسلط به ISO 9001:2015
duties

شرح وظایف:

  • شناسایی، طراحی و به‌روزآوری فرآیندهای سازمان
  • شناسایی، طراحی و به‌روزآوری مستندات مرتبط با فرآیندها
  • تهیه، تدوین و به‌روزآوری شاخص‌های فرآیندها
  • محاسبه، تحلیل و بازخوردگیری شاخص‌های فرآیندها
  • ممیزی و ارزیابی فرآیندها و مستندات تهیه شده

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان