کارشناس استراتژی

education

تحصیلات:

  • کارشناسی مدیریت، بازرگانی، کسب‌و‌کار
Work experience

تجربه کاری:

  • دو سال در سمت مشابه
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • آشنایی با فرآیندهای مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
  • آشنایی با مدل‌های مدیریت عملکرد
  • آشنایی با تحلیل مدل‌های کسب‌و‌کار
  • آشنایی با تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش‌های آماری
duties

شرح وظایف:

  • تهیه گزارش‌های تحلیلی از بیرون و درون سازمان (با نگاه استراتژی و عملیات) با هدف تصمیم‌سازی برای مدیران
  • بررسی و نهایی‌سازی برنامه‌های عملیاتی و استراتژی‌های تعیین شده با واحدهای مختلف
  • به‌روزرسانی دوره‌ای برنامه‌ها و پایش وضعیت اقدام‌های عملیاتی بر اساس برنامه‌ها مدون
  • تهیه گزارش تحلیل بازار و صنعت

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان