کارشناس خرید

education

تحصیلات:

 • کارشناسی مالی و حسابداری
Work experience

تجربه کاری:

 • دو سال در صنعت مشابه به عنوان کارشناس حسابدار خرید
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • توانایی ثبت و صدور فاکتور خرید
 • توانایی ثبت و صدور اسناد حسابداری خرید داخلی و خارجی
 • توانایی کنترل اسناد مالی جهت رفع مغایرت‌ها
 • توانایی بایگانی و نگهداری اسناد حسابداری
 • توانایی تهیه گزارشات مالی مورد نیاز
 • اصول کنترل اسناد حسابداری
 • قوانین حسابداری
duties

شرح وظایف:

 • ثبت و صدور فاکتورهای خرید
 • صدور اسناد حسابداری مربوط به خرید داخلی و خارجی
 • بایگانی و نگهداری اسناد حسابداری
 • تهیه گزارشات مالی مورد نیاز

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان