ارزش‌های سازمان

ارزش‌های ما

 

  • آفرینش و توسعه برند سازمانی و مسئولیت‌های اجتماعیvalues-ارزش‌ها
  • ذینفعان سازمانی اصلی‌ترین سرمایه (مشتریان، کارکنان، تامین‌کنندگان، مردم و دولت)
  • یادگیری، نوآوری و مشارکت
  • نتیجه‌گرایی و هم‌افزایی فرآیندگرا
  • اشتغال‌آفرینی پایدار، پویا و هوشمند
  • رهبری فردی و گروهی مسئول و پاسخگو
  • زندگی سازمانی اخلاقی و آراسته
  • شایسته سالاری و جانشین پروری

برخی از مشتریان