تکنسین قالبسازی

education

تحصیلات:

  • کاردانی مهندسی مکانیک
Work experience

تجربه کاری:

  • حداقل سه سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 

duties

شرح وظایف:

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان