HDT(دمای تغییر شکل حرارتی)

اين دستگاه براي اندازه گیری دماي تغيير شكل  پلاستيك ها تحت بار استفاده مي شود که براساس استانداردهاي ASTM D648 و ISO75 طراحی شده است. با این دستگاه می توان رفتار پلاستیک ها را وقتی که تحت شرایط کاربردی نهایی مثل افزایش دما و اعمال بار فیزیکی قرار می گیرند پیش بینی نمود و برای تقویت و یا تثبیت آن اقداماتی تعریف کرد.

این دستگاه حمام روغنی دارد که دمای آن به طور یکنواخت و با سرعت مشخص حین آزمون افزایش می یابد و این امر باعث می شود تا نمونه پلاستیکی استاندارد تهیه شده که با توجه به مقدار ضخامت و عرض خود تحت بار فیزیکی مشخص(وزنه) قرار گرفته دچار تغییر شکل گردد. ما در این آزمایش به دنبال تعیین دمایی هستیم که این نمونه پلاستیکی در آن به حد نصاب تغییرشکل حرارتی خود می رسد. این حدنصاب تغییرشکل را استاندارد آزمایش تعیین می کند که آن هم بستگی به ابعاد نمونه آزمایشی دارد.

به عنوان مثال خودروی خود را تصور نمایید که در یک ظهر گرم تابستان داخل کوچه پارک شده و از قضا یک بسته کتاب را روی طاقچه عقب آن جاگذاشته اید. وقتی که بار دیگر به سراغ بسته خود می روید امیدواریم اولین چیزی که توجهتان را جلب می کند فرورفتگی طاقچه و تغییرشکل آن نباشد.

ما با این دستگاه برای جلوگیری از بروز چنین عیوبی آزمایش HDT را انجام می دهیم.

برخی از مشتریان