کارشناس آموزش

education

تحصیلات:

 • کارشناسی/کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • کلیه گرایش‌های مدیریت و مهندسی صنایع
 • مدیریت آموزشی
Work experience

تجربه کاری:

 • یک تا دو سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • توانایی مدیریت و اجرای دوره‌های آموزشی (کنترل و هماهنگی فعالیت‌های مختلف و نظارت بر آنها)
 • توانایی تهیه پرونده‌ها و مستندات آموزشی
 • توانایی سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار
 • توانایی برگزاری آزمون‌های الکترونیکی
duties

شرح وظایف:

 • هماهنگی و پشتیبانی دوره‌های آموزشی (قبل از دوره، حین دوره و بعد از دوره)
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مطابق تقویم آموزشی
 • تهیه و راه‌اندازی وسایل کمک آموزشی مورد نیاز برای دوره‌های آموزشی
 • صدور گواهینامه دوره‌های داخلی
 • سنجش اثربخشی کلاس‌های آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار
 • ایجاد و به‌روزرسانی پرونده آموزشی برای کلیه پرسنل در بدو استخدام و در طول همکاری
 • همکاری در تدوین طرح درس دوره‌های آموزشی
 • همکاری در اجرای مدیریت دانش
 • همکاری در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای
 • همکاری در تدوین استانداردهای مهارت و آموزش

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان