آزمون ارزیابی استحکام انفجاری منیفولد هوا(TN030-14050)

هدف این آزمون ارزیابی استحکام منیفولد هوای خودرو در برابر فشار هوای فشرده می باشد که بر اساس الزامات آزمون مشتری طراحی و اجرا میشود. قطعاتی که تحت فشار تست قرار گرفته نباید هیچ گونه نشتی از خود نشان دهند و هر گونه تخریب شامل تغییر شکل یا ناهنجاری باید در فشار های بالاتر از حداقل فشار تعیین شده رخ دهد. بطور مثال برای منیفولد خودرو تیبا این مقدار ۷ بار می باشد، لذا قطعه مورد آزمایش نباید تا ۷ بار هیچ گونه نشتی داشته باشد و تخریب در فشار بالای ۷ بار مجاز است. برای این کار باید نمودار آزمون را بر اساس داده های فشار و زمان ثبت شده رسم نمود و فشاری که نشتی در آن رخ می دهد را مشخص و گزارش کرد .

برخی از مشتریان