آزمون sunlight

تاریخ انتشار : 2021/11/16

این آزمون به کمک لامپ های شبیه ساز نور خورشید (SUNLIGHT) بدون اشعه فرا بنفش (UV) و دستگاه چمبر صورت میگیرد، به این شکل که قطعات داخلی خودرو در شرایط دمایی همانند نور خورشید به مدت ۱۸۰ ساعت شبیه سازی شده تا هر گونه آسیب،گپ(فاصله)بین قطعات،فرو رفتگی،سوختگی و تمامی آسیب های احتمالی در اثر تابش قطعات بررسی شود

LABORATORY

………………………………نقشه فنی درب تارا………………………………..

سلام اینجا کلیک کنید

برخی از مشتریان